Екзаменаційний білет № 10

з курсу „Фізика”(письмовий іспит)

1. Сучасне трактування магнітних властивостей речовини. Типи магнетиків. (40 балів)

2. Класична теорія теплоємності. Закон Дюлонга і Пті. (40 балів)

3. Дати відповіді на тести:

1) Лінійна швидкість пов’язана з кутовою співвідношенням: (5 балів)

а) б)
в) г)

2) Яке значення температури за шкалою Кельвіна має ? (5 балів)

а) б)
в) г)

3) Як зміниться сила взаємодії двох невеликих заряджених кульок при збільшенні на кожній із них заряду у два рази, при незмінній відстані між ними? (5 балів)

а) збільшиться у 8 рази б) не зміниться
в) збільшиться у 4 рази г) зменшиться у 6 рази

4)

Оптична густина середовища 1 більша ніж середовища 2. Виберіть рисунок, що показує заломлення світла на межі середовища 1 і 2. (5 балів)

Затверджено на засіданні кафедри Вищої математики та інженерно-технічних дисциплін протокол №1 від 29 серпня 2011 року.

Зав. кафедрою __________ доц. В.Р. Бурачек

Екзаменатор ____________проф. В.Г.Дейбук


6309059577391167.html
6309138870016363.html
    PR.RU™