Правова охорона тваринного світу. Червона книга України.

Правова охорона тваринного світу -це система закріплених законом заходів, спрямованих на

раціональне використання тваринного світу

забезпечення біологічного різноманіття тваринного світу

забезпечення генетичного фонду диких тварин

охорону середовища існування, умов розмноження, шляхів міграції тваринного світу, створення умов для його сталого існування і відтворення.

Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об’єкти якого перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, грунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, регулюються Конституцією України, ЗУ „Про тваринний світ”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про мисливське господарство та полювання” та іншими нормативно-правовими актами.

Охорона тваринного світу з абезпечується шляхом:

-встановлення правил та науково обгрунтовних норм охорони, раці­онального використання і відтво­рення об'єктів тваринного світу

-встановлення заборон і обме­жень при використанні об'єк­тів тваринного світу

-охорони від самовільного ви­користання та інших пору­шень встановленою законодав­ством порядку використання об'єктів тваринного світу

-охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин

-запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів

-формування екологічної мере­жі, створення державних запо­відників, заказників і визна­чення інших природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні

-встановлення особливого режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і до переліків видів тварин, які підля­гають особливій охороні на тери­торії Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Сева­стополя

-пропаганди важливості охоро­ни тваринного світу

-здійснення контролю в галузі охорони, використання і від­творення тваринного світу

-проведення заходів екологічної безпеки

-стимулювання діяльності, спрямованої на охорону, раці­ональне використання і відтво­рення тваринного світу

-розроблення і впровадження програм (планів, дій) щодо збереження та відтворення видів диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення

-розведення в неволі рідкісних видів тварин і таких, що пере­бувають під загрозою зникнен­ня, створення центрів і „банків" для зберігання генетичного матеріалу

-встановлення науково обгрун­товних нормативів і лімітів використання об'єктів тварин­ного світу й вимог щодо засобів їх добування-регулювання вилучення тварин з природного середовища для зоологічних колекцій

-виховання громадян у дусі гу­манного ставлення до тварин

-надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час стихійного лиха і внаслідок надзвичайних еко­логічних ситуацій

-організації наукових дослі­джень, спрямованих на обгру­нтування заходів щодо охорони тваринного світу

-проведення відповідно до за­конодавства інших заходів і встановлення інших вимог щодо охорони об'єктів тва­ринного світу.

Відповідно до ст. 44 Закону України «Про тваринний світ» рідкісні та такі, що перебувають під за­грозою зникнення в природних умовах на території України, види тварин підлягають особливій охороні і заносяться до Чер­воної книги України.

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ - офіц. держ. док-т, який містить перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, ви­дів тварин, і рослин, світу в межах тер. Украї­ни, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також узагаль­нені відомості про сучас. стан цих видів та за­ходи щодо їх збереження і відтворення.

Порядок ведення Червової книги Украї­ни, занесення до неї видів тварин, вимоги до їх охорони і вико­ристання регулюються Законом України «Про Червону книгу України»1. Охорона об'єктів Червоної книги України забезпе­чується шляхом: установлення особливого правового статусу рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, ви­дів тваринного світу, заборони або обмеження їх використання; урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення норма­тивно-правових актів; систематичної роботи з виявлення місць їх перебування (зростання), проведення постійного спостере­ження (моніторингу) за станом їх популяцій; пріоритетного створення заповідників, інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також екологічної мережі на територіях, де перебувають об'єкти Червоної книги України, та на шляхах міграції рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зник­нення, видів тваринного світу; створення центрів та банків для збереження генофонду зазначених об'єктів; розведення їх у спе­ціально створених умовах; урахування спеціальних вимог щодо охорони об'єктів Червоної книги України під час розміщення продуктивних сил, вирішення питань відведення земельних ді­лянок, розроблення проектної та проектно-планувальної доку ментації, проведення екологічної експертизи (ст. 11 Закону Укра­їни «Про Червону книгу України»).Спеціальне використання (добу­вання, збирання) таких об'єктів здійснюється у виняткових випадках лише з науковою і селек­ційною метою, у тому числі для розмноження, роз­селення та розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій з дозволу спеціально уповноваженого центр. ор­гану викон. влади з питань охорони навкол. природ. середовища на підставі рішень Нац. комісії з питань Ч. к. У., прийнятих відповід­но до її повноважень. Порядок видачі та фор­ма дозволів на спец. використання (добування, збирання) об'єктів Ч. к. У. визначаються спе­ціально уповноваженим центр. органом ви­кон. влади з питань охорони навкол. природ. середовища.


6097518102682216.html
6097571123424039.html
    PR.RU™